Ραγισµένες προσόψεις µε µπαλώµατα
Οι επισκευές που γίνονται στις προσόψεις των κτηρίων γίνονται συχνά µε διαφορετικά υλικά από τους αρχικούς σοβάδες. Αυτό οδηγεί σε διαφορετική συµπεριφορά όταν οι όψεις, ειδικά αν είναι βαµµένες µε σκούρα χρώµατα, υπόκεινται σε θερµική καταπόνηση που προκαλείται από την έκθεση στον ήλιο, ευνοώντας το σχηµατισµό ρωγµών.

Σοβάδες µε στατικές ρωγµές και διάχυτες ρωγµές πλάτους µεγαλύτερες από 1,2 mm
Οι ρωγµές του σοβά µπορεί να προκληθούν από διάφορες αιτίες, όπως παχιές εφαρµογές µονής στρώσης, ανεπαρκής αναλογία αδρανών/συνδετικών υλικών ή πολύ γρήγορη ξήρανση του σώµατος του σοβά. Οι έντονες διακυµάνσεις της θερµοκρασίας που µπορεί να συµβούν στις προσόψεις που εκτίθενται στον ήλιο συµβάλλουν στην αναµόρφωση των ρωγµών. Εκτός από ένα προφανές αισθητικό ελάττωµα, µπορούν να προκαλέσουν ταχεία φθορά του σοβά λόγω της απορρόφησης των οµβρίων υδάτων και της υγρασίας του περιβάλλοντος.

Τοιχοποιία µε µόνωση ή µε ακατάλληλο σοβά Τα φαινόµενα επαναλαµβανόµενων ρωγµών ίσης απόστασης, οριζόντιων ή κάθετων, είναι χαρακτηριστικά των όψεων που έχουν κατασκευαστικά λάθη. Συγκεκριµένα, εντοπίζονται συχνά παρουσία φέρουσας τοιχοποιίας που προέρχονται από λανθασµένη τοποθέτηση των τούβλων µε χρήση ακατάλληλου κονιάµατος ή εφαρµογή σε υψηλά πάχη. Συνήθως αντιπροσωπεύουν ένα σηµαντικό πρόβληµα για συστήµατα φινιρίσµατος τα οποία συχνά δεν είναι επαρκώς ελαστικά για αυτό το είδος των ρωγµών. Η συνεχής κίνηση των όψεων λόγω του διαφορετικού συντελεστή διαστολής των υλικών, προκαλεί το σχηµατισµό ρωγµών όποτε υπάρχουν συνθήκες στις επιφάνειες, ώστε να προκαλέσει έντονες αυξήσεις της θερµοκρασίας που ακολουθούνται από ξαφνική ψύξη. (Για π.χ. αύξηση θερµοκρασίας λόγω άµεσης ηλιακής ακτινοβολίας τους χειµερινούς µήνες ακολουθούµενη από γρήγορη ψύξη των επιφανειών).

Προσόψεις µε φέρουσα κατασκευή από σκυρόδεµα
µε τοιιχοποιία από τούβλα
Οι προσόψεις χαρακτηρίζονται από οριζόντιες και κάθετες ρωγµές στα σηµεία επαφής µεταξύ της κατασκευής από µπετόν και του τούβλου. Οι ρωγµές που εµφανίζονται σε περιπτώσεις κατασκευών από σκυρόδεµα είναι από τις πιο συχνές και δύσκολες περιπτώσεις. Συνήθως οι ρωγµές είναι πολύ παχιές (σε ορισµένες περιπτώσεις µερικά mm), εµφανίζονται σε αντιστοιχία µε τις πλάκες, τις δοκούς και τις κολώνες. Οι παράγοντες που τις δηµιουργούν εντοπίζονται στη διαφορετική κίνηση των κατασκευών και αποδίδονται τόσο σε κατασκευαστικούς παράγοντες όσο και στη διαφορετική συµπεριφορά των υλικών στη θερµική διαστολή

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1. Εφαρµογή R15 IR Θερµοµονωτική επίστρωση Aerogel + υαλόπλεγµα 90-160 gr
2. Εφαρµογή R10 IR Ανακλαστικό αστάρι
3. Εφαρµογή R33 IR Flex 300 Ελαστοµερές πληρωτικό φινίρισµα θερµικής ανάκλασης
Εναλλακτικά:
1. Εφαρµογή R15 IR Θερµοµονωτική επίστρωση Aerogel + υαλόπλεγµα 90-160 gr
2. Εφαρµογή R10 IR Ανακλαστικό αστάρι
3. Εφαρµογή R31 IR Flex 100 Ελαστοµερές φινίρισµα θερµικής ανάκλασης

 

R15 IR Θερµοµονωτική επίστρωση Aerogel

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ορυκτό κονίαµα ενός συστατικού σε µορφή σκόνης, µε βάση Aerogels, διογκωµένες γυάλινες σφαίρες, ειδικές ίνες γυαλιού και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της εφαρµογής και της πρόσφυσης στα υποστρώµατα. Ειδικό για φινίρισµα επιφανειών τοιχοποιίας και θερµοπροσόψεων. Εφαρµόζεται σε κατάλληλα πάχη, µειώνει την απώλεια θερµότητας, διορθώνει τις θερµικές γέφυρες και αποτρέπει το σχηµατισµό επιφανειακής συµπύκνωσης µε τη σχετική ανάπτυξη µούχλας και υποβάθµισης των σοβάδων. Σε συνδυασµό µε τα συστήµατα IR Reflective, βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, αυξάνει την άνεση διαβίωσης και µειώνει τις ενεργειακές απαιτήσεις για κλιµατισµό.

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Θερµοµονωτική επίστρωση µε βάση το Aerogel
• Πολύ καλή πρόσφυση στα υποστρώµατα
• Καλές θερµοµονωτικές ιδιότητες
• Μειώνει την απώλεια θερµότητας
• ∆ιορθώνει θερµογέφυρες
• Κατάλληλο για τακτική και έκτακτη συντήρηση υποβαθµισµένων επιφανειών
• Μειώνει τα θερµικά σοκ στα υποστρώµατα
• Καλή διαπερατότητα υδρατµών
• Κατάλληλο για βαφή µε το σύστηµα IRS

R10 IR Ανακλαστικό Αστάρι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το R10 IR Ανακλαστικό Αστάρι µευψηλήδιείσδυσηείναικατάλληλογιατηνπαρασκευή οποιουδήποτε τύπου υποστρώµατος. Είναι το ιδανικό αστάρι για ανακλαστικά IR φινιρίσµατα, καθώς η συγκεκριµένη σύνθεση του επιτρέπει να ασκεί συνεργιστική δράση µε τα φινιρίσµατα και να µεγιστοποιεί την ανάκλαση στο υπέρυθρο πεδίο Το ανακλαστικό αστάρι IR µπορεί να εφαρµοστεί, µετά από προετοιµασία, σε ασβεστοκονιάµατα ή/και τσιµεντοειδή σοβάδες, προαναµεµειγµένους σοβάδες, εµφανές σκυρόδεµα, υποστρώµατα που έχουν ήδη υποστεί επεξεργασία µε ορυκτά ή συνθετικά χρώµατα. Μειώνει την απορρόφηση νερού και εδραιώνει το υποκείµενο υπόστρωµα ενώ αυξάνει την αντίσταση του φιλµ και το χρώµα του τελικού προϊόντος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Αστάρι εδραίωσης υψηλής διείσδυσης, ειδικό για ανακλαστικά φινιρίσµατα IR
• Πολύ καλή πρόσφυση στα υποστρώµατα
• Ανθεκτικό στα αλκάλια
• Εξισορροπεί την απορρόφηση
• Σχεδιασµένο για να ενισχύει τα χαρακτηριστικά του Συστήµατος IRS
• Καλή διαπερατότητα υδρατµών
• Καλή υδατοαπωθητικότητα

 

R33 IR Flex 300 Ελαστοµερές Πληρωτικό Φινίρισµα θερµικής ανάκλασης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
R33 IR Flex 300 Ελαστοµερές Πληρωτικό Φινίρισµα θερµικής ανάκλασης το οποίο, συνδυάζοντας την εξαιρετική στεγανότητα στο νερό της βροχής µε την καλή διαπνοή, είναι σε θέση να κρατήσει τα υποστρώµατα στεγνά, εξασφαλίζοντας τη φυσική θερµοµόνωση των τοίχων. Τα αξιοσηµείωτα χαρακτηριστικά ελαστικότητάς του θεραπεύουν και αποτρέπουν τη διείσδυση βρόχινου νερού σε ρωγµές. Η ειδική σύνθεση και η χρήση ειδικών ανακλαστικών χρωστικών υπερύθρων επιτρέπουν τη µείωση της θερµοκρασίας των επιφανειών στις οποίες εφαρµόζεται. Είναι κατάλληλο για περιπτώσεις ανάπλασης και προστασίας από υποβαθµισµένες εφαρµογές, οι οποίες έχουν µικρές και µεγάλες ρωγµές. Τα κτήρια µε επίστρωση R33 µειώνουν την κατανάλωση κλιµατισµού, ιδιαίτερα σε πολύ θερµά κλίµατα και κτήρια µε κακή µόνωση.

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Ελαστοµερές αστάρι µε ανακλαστικό πληρωτικό υπερύθρων
• Σας επιτρέπει να καλύψετε ανοµοιόµορφες επιφάνειες
• Κατάλληλο για τακτική και έκτακτη συντήρηση υποβαθµισµένων τοίχων, οι οποίοι έχουν ρωγµές και δυναµικές ρωγµές.
• Πολύ καλή πρόσφυση στα υποστρώµατα
• Εξαιρετική ικανότητα αντιστάθµισης ρωγµών και µικρορωγµών
• Μειώνει τα θερµικά σοκ στα φινιρίσµατα επιβραδύνοντας τη γήρανση
• ∆ιατηρεί τους τοίχους δροσερούς, συµβάλλοντας στην εξοικονόµηση ενέργειας για την ψύξη των κτηρίων
• Ανθεκτικό στα αλκάλια
• Καλή διαπερατότητα υδρατµών
• Εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα
• ∆εν προάγει την ανάπτυξη µούχλας

R15 IR Θερµοµονωτική επίστρωση Aerogel

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ορυκτό κονίαµα ενός συστατικού σε µορφή σκόνης, µε βάση Aerogels, διογκωµένες γυάλινες σφαίρες, ειδικές ίνες γυαλιού και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της εφαρµογής και της πρόσφυσης στα υποστρώµατα. Ειδικό για φινίρισµα επιφανειών τοιχοποιίας και θερµοπροσόψεων. Εφαρµόζεται σε κατάλληλα πάχη, µειώνει την απώλεια θερµότητας, διορθώνει τις θερµικές γέφυρες και αποτρέπει το σχηµατισµό επιφανειακής συµπύκνωσης µε τη σχετική ανάπτυξη µούχλας και υποβάθµισης των σοβάδων. Σε συνδυασµό µε τα συστήµατα IR Reflective, βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, αυξάνει την άνεση διαβίωσης και µειώνει τις ενεργειακές απαιτήσεις για κλιµατισµό.

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Θερµοµονωτική επίστρωση µε βάση το Aerogel
• Πολύ καλή πρόσφυση στα υποστρώµατα
• Καλές θερµοµονωτικές ιδιότητες
• Μειώνει την απώλεια θερµότητας
• ∆ιορθώνει θερµογέφυρες
• Κατάλληλο για τακτική και έκτακτη συντήρηση υποβαθµισµένων επιφανειών
• Μειώνει τα θερµικά σοκ στα υποστρώµατα
• Καλή διαπερατότητα υδρατµών
• Κατάλληλο για βαφή µε το σύστηµα IRS

R10 IR Ανακλαστικό Αστάρι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το R10 IR Ανακλαστικό Αστάρι µευψηλήδιείσδυσηείναικατάλληλογιατηνπαρασκευή οποιουδήποτε τύπου υποστρώµατος. Είναι το ιδανικό αστάρι για ανακλαστικά IR φινιρίσµατα, καθώς η συγκεκριµένη σύνθεση του επιτρέπει να ασκεί συνεργιστική δράση µε τα φινιρίσµατα και να µεγιστοποιεί την ανάκλαση στο υπέρυθρο πεδίο Το ανακλαστικό αστάρι IR µπορεί να εφαρµοστεί, µετά από προετοιµασία, σε ασβεστοκονιάµατα ή/και τσιµεντοειδή σοβάδες, προαναµεµειγµένους σοβάδες, εµφανές σκυρόδεµα, υποστρώµατα που έχουν ήδη υποστεί επεξεργασία µε ορυκτά ή συνθετικά χρώµατα. Μειώνει την απορρόφηση νερού και εδραιώνει το υποκείµενο υπόστρωµα ενώ αυξάνει την αντίσταση του φιλµ και το χρώµα του τελικού προϊόντος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Αστάρι εδραίωσης υψηλής διείσδυσης, ειδικό για ανακλαστικά φινιρίσµατα IR
• Πολύ καλή πρόσφυση στα υποστρώµατα
• Ανθεκτικό στα αλκάλια
• Εξισορροπεί την απορρόφηση
• Σχεδιασµένο για να ενισχύει τα χαρακτηριστικά του Συστήµατος IRS
• Καλή διαπερατότητα υδρατµών
• Καλή υδατοαπωθητικότητα

 

R31 IR Flex 100 Ελαστοµερές Φινίρισµα Θερµικής Ανάκλασης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Επίστρωση βασισµένη σε ειδικές ελαστοµερείς ακρυλικές ρητίνες τελευταίας γενιάς και ειδικές διατοµές που προσδίδουν στο προϊόν αξιοσηµείωτες ελαστικές, στεγανωτικές και αντιρηγµατικές ιδιότητες. Αυτές οι ιδιαιτερότητες, που σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη σύνθεση και τις συγκεκριµένες IR Reflective χρωστικές, καθιστούν δυνατή τη µείωση της θερµοκρασίας των επιφανειών στις οποίες εφαρµόζεται. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες αναγέννησης και προστασίας τοίχων που παρουσιάζουν σηµάδια ρωγµών ή δυναµικών µικρορωγµών. Κατάλληλο για τακτική και έκτακτη συντήρηση εξωτερικών επιφανειών όπου, εκτός από την αντιστάθµιση µικρορωγµών, µειώνει τις επιφανειακές θερµοκρασίες περιορίζοντας τις παραµορφώσεις των φλοιωδών τµηµάτων. Τα κτήρια µε επίστρωση R31 IR Flex 100 µειώνουν την κατανάλωση ψύξης των κτηρίων, ιδιαίτερα σε πολύ θερµά κλίµατα και κτήρια µε χαµηλή θερµοµόνωση.

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Ελαστοµερές οµαλό IR αντανακλαστικό
• Κατάλληλο για συνηθισµένη και έκτακτη συντήρηση εξωτερικής επένδυσης και ραγισµένων στηριγµάτων
• Πολύ καλή πρόσφυση στα υποστρώµατα
• Εξαιρετική ικανότητα αντιστάθµισης ρωγµών και µικρορωγµών
• Μειώνει τα θερµικά σοκ στα φινιρίσµατα επιβραδύνοντας τη γήρανση
• ∆ιατηρεί τους τοίχους δροσερούς συµβάλλοντας στην εξοικονόµηση ενέργειας για την ψύξη κτιρίων
• Ανθεκτικό στα αλκάλια
• Μέτρια διαπερατότητα υδρατµών
• Εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα
• ∆εν προάγει την ανάπτυξη µούχλας• Εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα
• ∆εν προάγει την ανάπτυξη µούχλας

Τα οφέλη και τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής

 

Τα οφέλη του συστήματος:

 • Υψηλή ηλιακή ανάκλαση ικανή να διατηρεί τις επιφάνειες δροσερές ακόµη και παρουσία σκούρων χρωµάτων
 • Υψηλή ισχύς πλήρωσης για την κάλυψη επιφανειακών ανωµαλιών
 • Μείωση της επιφανειακής θερµικής διαστολής δοµικών υλικών
 • Υψηλή ικανότητα αντιστάθµισης ρωγµών
 • Μείωση θερµογεφυρών
 • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των φινιρισµάτων
 • Μείωση υγρασίας σε κατασκευές µε αυξηµένη θερµική άνεση

 

Τα χαρακτηριστικά της εφαρµογής:

 • Η χρήση της συγκεκριµένης εξοµαλυντικής στρώσης προορίζεται να συγκρατήσει τις διακυµάνσεις της επιφανειακής θερµοκρασίας των υποστρωµάτων, συµβάλλοντας στον περιορισµό του σχηµατισµούρωγµών.
 • Η λειτουργία του συνίσταται στην τυποποίηση υποστρωµάτων που έχουν επιφανειακές ανοµοιογένειες, τραχύτητα ή οποιαδήποτε µπαλώµατα, καθιστώντας τα κατάλληλα για τη λήψη µεταγενέστερωνζωγραφιών.
 • Παρουσία εκτεταµένων ρωγµών, είναι απαραίτητο να εισαχθεί ένα ειδικό πλέγµα από υαλοβάµβακα ανθεκτικό στα αλκάλια στο αποβουτυρωµένο παλτό (που πραγµατοποιείται σε δύο ξεχωριστούςχρόνους).
 • Το φινίρισµα µέσω της εφαρµογής ανακλαστικών ελαστοµερών φινιρισµάτων IR καθιστά δυνατή την κατασκευή των στηριγµάτων πλήρως υδατοαπωθητικών και τη συγκράτηση επιφανειακών θερµικώναλλαγών.

 

Όπως εξηγήθηκε προηγουµένως, ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες πουεπηρεάζουν τις κινήσεις των υποστρωµάτων σχετίζεται µε τη διαφορετική συµπεριφοράτων υλικών στη θερµική διαστολή.

Όταν συµβαίνουν αυτά τα φαινόµενα, µια εις βάθος οπτική αξιολόγηση της επιφάνειας στοσύνολό της είναι απαραίτητη προκειµένου να διαπιστωθεί η έκταση, το µέγεθος, η διάχυση καιη προέλευση του προβλήµατος. Ωστόσο, είναι δύσκολο να υποθέσουµε την εξέλιξη αυτών τωνπροβληµάτων µε την πάροδο του χρόνου.

∆εδοµένου ότι τα προβλήµατα που αντιµετωπίστηκαν προηγουµένως προέρχονται απόπεριορισµούς κατασκευής ή τοποθέτησης υλικών, συνιστάται η χρήση του συστήµατος πουπροβλέπει την εφαρµογή της ειδικής θερµοµονωτικής επίστρωσης Aerogel, σε συνδυασµό µετα ανακλαστικά ελαστοµερή φινιρίσµατα IR.