∆ιάφορα εµφανή σηµάδια και µούχλα που εµφανίζονται στην εξωτερική θερµοπρόσοψη Αναλύοντας προσεκτικά τα µέρη όπου σχηµατίζεται µούχλα, παρατηρούµε την παρουσία µικρορωγµών που ευνοούν την είσοδο του νερού της βροχής, δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις για το σχηµατισµό µούχλας. Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να χρειαστεί ριζική διόρθωση της εξωτερικής θερµοπρόσοψη.

Επίστρωση µε ρωγµές κατά µήκος της άκρης των
µονωτικών πλακών
Οι ρωγµές κατανέµονται σε κανονικές αποστάσεις, δεν υπάρχουν ανιχνεύσιµα σηµάδια αποκόλλησης ή αποκόλλησης των φινιρισµάτων από τις θερµικές πλάκες. Αυτό το πρόβληµα συχνά συνδέεται µε τη λανθασµένη εκτέλεση τηγς εφαρµογής
– επιλογής (λανθασµένη τοποθέτηση του πλέγµατος, ανεπαρκή πάχη φινιρίσµατος) ή την εφαρµογή πολύ σκούρων χρωµάτων που αυξάνουν τη θερµική διαστολή των υλικών.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1. Πλύση µε πιεστικό – Καθαρισµός επιφάνειας
2. Εφαρµογή R15 IR Θερµοµονωτική επίστρωση Aerogel +υαλόπλεγµα 90-160 gr
3. Εφαρµογή R10 IR Ανακλαστικό αστάρι
4. Εφαρµογή R31 IR Flex 100 Ελαστοµερές φινίρισµα θερµικής ανάκλασης
5. Εναλλακτικά, R33 IR Flex 300 Ελαστοµερές πληρωτικό φινίρισµα θερµικής ανάκλασης

R15 IR Θερµοµονωτική επίστρωση Aerogel

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ορυκτό κονίαµα ενός συστατικού σε µορφή σκόνης, µε βάση Aerogels, διογκωµένες γυάλινες σφαίρες, ειδικές ίνες γυαλιού και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της εφαρµογής και της πρόσφυσης στα υποστρώµατα. Ειδικό για φινίρισµα επιφανειών τοιχοποιίας και θερµοπροσόψεων. Εφαρµόζεται σε κατάλληλα πάχη, µειώνει την απώλεια θερµότητας, διορθώνει τις θερµικές γέφυρες και αποτρέπει το σχηµατισµό επιφανειακής συµπύκνωσης µε τη σχετική ανάπτυξη µούχλας και υποβάθµισης των σοβάδων. Σε συνδυασµό µε τα συστήµατα IR Reflective, βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, αυξάνει την άνεση διαβίωσης και µειώνει τις ενεργειακές απαιτήσεις για κλιµατισµό.

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Θερµοµονωτική επίστρωση µε βάση το Aerogel
• Πολύ καλή πρόσφυση στα υποστρώµατα
• Καλές θερµοµονωτικές ιδιότητες
• Μειώνει την απώλεια θερµότητας
• ∆ιορθώνει θερµογέφυρες
• Κατάλληλο για τακτική και έκτακτη συντήρηση υποβαθµισµένων επιφανειών
• Μειώνει τα θερµικά σοκ στα υποστρώµατα
• Καλή διαπερατότητα υδρατµών
• Κατάλληλο για βαφή µε το σύστηµα IRS

 

R10 IR Ανακλαστικό Αστάρι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το R10 IR Ανακλαστικό Αστάρι µευψηλήδιείσδυσηείναικατάλληλογιατηνπαρασκευή οποιουδήποτε τύπου υποστρώµατος. Είναι το ιδανικό αστάρι για ανακλαστικά IR φινιρίσµατα, καθώς η συγκεκριµένη σύνθεση του επιτρέπει να ασκεί συνεργιστική δράση µε τα φινιρίσµατα και να µεγιστοποιεί την ανάκλαση στο υπέρυθρο πεδίο Το ανακλαστικό αστάρι IR µπορεί να εφαρµοστεί, µετά από προετοιµασία, σε ασβεστοκονιάµατα ή/και τσιµεντοειδή σοβάδες, προαναµεµειγµένους σοβάδες, εµφανές σκυρόδεµα, υποστρώµατα που έχουν ήδη υποστεί επεξεργασία µε ορυκτά ή συνθετικά χρώµατα. Μειώνει την απορρόφηση νερού και εδραιώνει το υποκείµενο υπόστρωµα ενώ αυξάνει την αντίσταση του φιλµ και το χρώµα του τελικού προϊόντος.

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Αστάρι εδραίωσης υψηλής διείσδυσης, ειδικό για ανακλαστικά φινιρίσµατα IR
• Πολύ καλή πρόσφυση στα υποστρώµατα
• Ανθεκτικό στα αλκάλια
• Εξισορροπεί την απορρόφηση
• Σχεδιασµένο για να ενισχύει τα χαρακτηριστικά του Συστήµατος IRS
• Καλή διαπερατότητα υδρατµών
• Καλή υδατοαπωθητικότητα

 

R31 IR Flex 100 Ελαστοµερές Φινίρισµα Θερµικής Ανάκλασης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Επίστρωση βασισµένη σε ειδικές ελαστοµερείς ακρυλικές ρητίνες τελευταίας γενιάς και ειδικές διατοµές που προσδίδουν στο προϊόν αξιοσηµείωτες ελαστικές, στεγανωτικές και αντιρηγµατικές ιδιότητες. Αυτές οι ιδιαιτερότητες, που σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη σύνθεση και τις συγκεκριµένες IR Reflective χρωστικές, καθιστούν δυνατή τη µείωση της θερµοκρασίας των επιφανειών στις οποίες εφαρµόζεται. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες αναγέννησης και προστασίας τοίχων που παρουσιάζουν σηµάδια ρωγµών ή δυναµικών µικρορωγµών. Κατάλληλο για τακτική και έκτακτη συντήρηση εξωτερικών επιφανειών όπου, εκτός από την αντιστάθµιση µικρορωγµών, µειώνει τις επιφανειακές θερµοκρασίες περιορίζοντας τις παραµορφώσεις των φλοιωδών τµηµάτων. Τα κτήρια µε επίστρωση R31 IR Flex 100 µειώνουν την κατανάλωση ψύξης των κτηρίων, ιδιαίτερα σε πολύ θερµά κλίµατα και κτήρια µε χαµηλή θερµοµόνωση.

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Ελαστοµερές οµαλό IR αντανακλαστικό
• Κατάλληλο για συνηθισµένη και έκτακτη συντήρηση εξωτερικής επένδυσης και ραγισµένων στηριγµάτων
• Πολύ καλή πρόσφυση στα υποστρώµατα
• Εξαιρετική ικανότητα αντιστάθµισης ρωγµών και µικρορωγµών
• Μειώνει τα θερµικά σοκ στα φινιρίσµατα επιβραδύνοντας τη γήρανση
• ∆ιατηρεί τους τοίχους δροσερούς συµβάλλοντας στην εξοικονόµηση ενέργειας για την ψύξη κτιρίων
• Ανθεκτικό στα αλκάλια
• Μέτρια διαπερατότητα υδρατµών
• Εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα
• ∆εν προάγει την ανάπτυξη µούχλας• Εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα
• ∆εν προάγει την ανάπτυξη µούχλας

 

R15 IR Θερµοµονωτική επίστρωση Aerogel

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ορυκτό κονίαµα ενός συστατικού σε µορφή σκόνης, µε βάση Aerogels, διογκωµένες γυάλινες σφαίρες, ειδικές ίνες γυαλιού και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της εφαρµογής και της πρόσφυσης στα υποστρώµατα. Ειδικό για φινίρισµα επιφανειών τοιχοποιίας και θερµοπροσόψεων. Εφαρµόζεται σε κατάλληλα πάχη, µειώνει την απώλεια θερµότητας, διορθώνει τις θερµικές γέφυρες και αποτρέπει το σχηµατισµό επιφανειακής συµπύκνωσης µε τη σχετική ανάπτυξη µούχλας και υποβάθµισης των σοβάδων. Σε συνδυασµό µε τα συστήµατα IR Reflective, βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, αυξάνει την άνεση διαβίωσης και µειώνει τις ενεργειακές απαιτήσεις για κλιµατισµό.

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Θερµοµονωτική επίστρωση µε βάση το Aerogel
• Πολύ καλή πρόσφυση στα υποστρώµατα
• Καλές θερµοµονωτικές ιδιότητες
• Μειώνει την απώλεια θερµότητας
• ∆ιορθώνει θερµογέφυρες
• Κατάλληλο για τακτική και έκτακτη συντήρηση υποβαθµισµένων επιφανειών
• Μειώνει τα θερµικά σοκ στα υποστρώµατα
• Καλή διαπερατότητα υδρατµών
• Κατάλληλο για βαφή µε το σύστηµα IRS

R10 IR Ανακλαστικό Αστάρι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το R10 IR Ανακλαστικό Αστάρι µευψηλήδιείσδυσηείναικατάλληλογιατηνπαρασκευή οποιουδήποτε τύπου υποστρώµατος. Είναι το ιδανικό αστάρι για ανακλαστικά IR φινιρίσµατα, καθώς η συγκεκριµένη σύνθεση του επιτρέπει να ασκεί συνεργιστική δράση µε τα φινιρίσµατα και να µεγιστοποιεί την ανάκλαση στο υπέρυθρο πεδίο Το ανακλαστικό αστάρι IR µπορεί να εφαρµοστεί, µετά από προετοιµασία, σε ασβεστοκονιάµατα ή/και τσιµεντοειδή σοβάδες, προαναµεµειγµένους σοβάδες, εµφανές σκυρόδεµα, υποστρώµατα που έχουν ήδη υποστεί επεξεργασία µε ορυκτά ή συνθετικά χρώµατα. Μειώνει την απορρόφηση νερού και εδραιώνει το υποκείµενο υπόστρωµα ενώ αυξάνει την αντίσταση του φιλµ και το χρώµα του τελικού προϊόντος.

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Αστάρι εδραίωσης υψηλής διείσδυσης, ειδικό για ανακλαστικά φινιρίσµατα IR
• Πολύ καλή πρόσφυση στα υποστρώµατα
• Ανθεκτικό στα αλκάλια
• Εξισορροπεί την απορρόφηση
• Σχεδιασµένο για να ενισχύει τα χαρακτηριστικά του Συστήµατος IRS
• Καλή διαπερατότητα υδρατµών
• Καλή υδατοαπωθητικότητα

R33 IR Flex 300 Ελαστοµερές Πληρωτικό Φινίρισµα θερµικής ανάκλασης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
R33 IR Flex 300 Ελαστοµερές Πληρωτικό Φινίρισµα θερµικής ανάκλασης το οποίο, συνδυάζοντας την εξαιρετική στεγανότητα στο νερό της βροχής µε την καλή διαπνοή, είναι σε θέση να κρατήσει τα υποστρώµατα στεγνά, εξασφαλίζοντας τη φυσική θερµοµόνωση των τοίχων. Τα αξιοσηµείωτα χαρακτηριστικά ελαστικότητάς του θεραπεύουν και αποτρέπουν τη διείσδυση βρόχινου νερού σε ρωγµές. Η ειδική σύνθεση και η χρήση ειδικών ανακλαστικών χρωστικών υπερύθρων επιτρέπουν τη µείωση της θερµοκρασίας των επιφανειών στις οποίες εφαρµόζεται. Είναι κατάλληλο για περιπτώσεις ανάπλασης και προστασίας από υποβαθµισµένες εφαρµογές, οι οποίες έχουν µικρές και µεγάλες ρωγµές. Τα κτήρια µε επίστρωση R33 µειώνουν την κατανάλωση κλιµατισµού, ιδιαίτερα σε πολύ θερµά κλίµατα και κτήρια µε κακή µόνωση.

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Ελαστοµερές αστάρι µε ανακλαστικό πληρωτικό υπερύθρων
• Σας επιτρέπει να καλύψετε ανοµοιόµορφες επιφάνειες
• Κατάλληλο για τακτική και έκτακτη συντήρηση υποβαθµισµένων τοίχων, οι οποίοι έχουν ρωγµές και δυναµικές ρωγµές.
• Πολύ καλή πρόσφυση στα υποστρώµατα
• Εξαιρετική ικανότητα αντιστάθµισης ρωγµών και µικρορωγµών
• Μειώνει τα θερµικά σοκ στα φινιρίσµατα επιβραδύνοντας τη γήρανση
• ∆ιατηρεί τους τοίχους δροσερούς, συµβάλλοντας στην εξοικονόµηση ενέργειας για την ψύξη των κτηρίων
• Ανθεκτικό στα αλκάλια
• Καλή διαπερατότητα υδρατµών
• Εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα
• ∆εν προάγει την ανάπτυξη µούχλας

Τα οφέλη και τα χαρακτηριστικά της εφαρµογής

 

Τα οφέλη του συστήµατος:

  • Υψηλή ισχύς πλήρωσης σε συνδυασµό µε χαµηλό βάρος
  • Μείωση της διαφορικής θερµικής διαστολής µεταξύ θερµικών πλακών και τελικής επίστρωσης
  • Υψηλή ικανότητα αντιστάθµισης ρωγµών
  • Αυξηµένη θερµική πλήρωση µετά την τελική εφαρµογή
  • Υψηλή ηλιακή ανάκλαση ικανή να µειώσει τις αλλαγές θερµοκρασίας που προκαλούν το σχηµατισµό ρωγµών στα συστήµατα
  • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των φινιρισµάτων
  • Υδατοαπωθητικότητα
  • Αντοχή στην επίθεση µούχλας και φυκιών
  •  

Η κατασκευή συστηµάτων εξωτερικής µόνωσης συνεπάγεται συµµόρφωση µε ορισµένους υποχρεωτικούς κανόνες, οι οποίοι, εάν δεν τηρηθούν, µπορούν να υπονοµεύσουν σοβαράτη λειτουργικότητα του συστήµατος, φθάνοντας, σε ορισµένες περιπτώσεις, να θέσουν σεκίνδυνο το ίδιο το σύστηµα στο σηµείο να απαιτούν την αποσυναρµολόγηση και τηναντικατάστασή του. Οι περιπτώσεις που περιγράφονται παραπάνω είναι σχετικά συχνέςκαι, πριν αντιµετωπιστούν, απαιτούν ενδελεχή αξιολόγηση.

 

Τα χαρακτηριστικά της εφαρµογής:

Ο προτεινόµενος κύκλος για την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων περιλαµβάνει την εφαρµογή του R15 IR Θερµοµονωτική επίστρωση Aerogel µε το R31 IR Flex 100 Ελαστοµερές Φινίρισµα θερµικής ανάκλασης ή µε το R33 IR Flex 300 Ελαστοµερές πληρωτικό φινίρισµα θερµικής ανάκλασης. Ο στόχοςείναι να ενισχυθεί το φλοιώδες τµήµα µε ένα σύστηµα µε καλά χαρακτηριστικά µόνωσης που συνδυάζειεξαιρετική ελαφρότητα (έτσι ώστε να µην αυξάνονται τα φορτία στις επιφάνειες) µε την ικανότητα νααντισταθµίζει τις κινήσεις που δηµιουργούνται από τη θερµική διαστολή.